2016–2017 mokslo metais dirbantys pedagogai

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Darbo stažas

Išsilavinimas. Ką ir kada baigė

Įgyta specialybė

Pareigos

Elektroninio

pašto adresas

Įgyta kvalifikacinė           

kategorija

1.

Janina

Dapkienė

37

Aukštasis, ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetas, 1978 m.

Auklėtoja – metodininkė

Direktorė

janinadapkiene@gmail.com

 

Vyr. auklėtoja

I vadybinė kvalifikacinė

 kategorija

2.

Laima Radzevičienė

2

Klaipėdos universiteto  vaikystės pedagogikos studijas

Edukologijos bakalauro laipsnis

 Mokytojo kvalifikacija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

3.

Rita

Daugintienė

8

Universitetinis, Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologijos b a k a l a u r o laipsnis

Mokytojo kvalifikacija

Auklėtoja

4.

Žydronė

Mockuvienė

11

Klaipėdos universitetas, pedagogikos fakultetas

Vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos mokytojos bei socialinio pedagogo kvalifikacija

Auklėtoja

5.

Zina

Birbalienė

41

Specialus vidurinis, Klaipėdos A.Venclovos pedagoginę mokyklą 1973 m.

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

Vyr. mokytoja

6.

Lina Barkauskienė

 

18

Šiaulių universitetas Menų fakultetas

Muzikos pedagogika ir muzikos mokytoja

Mokytoja

Vyr. mokytoja

7.

Daiva

Dromantė

22

Klaipėdos universiteto pradinio mokymo pedagogikos

perkvalifikavimo studijų programą

Pradinės mokyklos

mokytojos profesinė kvalifikacija

Mokytoja

Vyr. mokytoja

8.

Nijolė

Grimalienė

24

Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 2011 m.

Pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės ikimokyklinių įstaigų okgofrenopedagogės

Logopedė

Vyr. auklėtoja

9. Irena Saldytė 3 Klaipėdos universitetas 2013 m.

Religijos studijų magistro kvalifikacinis laipsnis

Religijos studijų krypties dvasinio konsultavimo studijų programa Tikybos mokytoja
10. Rima Konzerskytė 1 Klaipėdos kolegija Klaipėdos kolegijos aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos anglų kalbos pedagogika studijų programa Anglų kalbos mokytoja