PRIĖMIMAS

Priėmimas į pradines klases.

Į pradinio ugdymo pirmąją klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į mokyklą anksčiau, nei jam yra suėję 7 metai, pateikia vaiko brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją (iš ankstesnės ugdymo įstaigos). Jei vaikas buvo ugdomas namuose ar anksčiau ugdę pedagogai atsisako teikti rekomendaciją, vertinimą atlieka pradinės klasės mokytojas pagal Vaikų brandumo mokyklai rodiklius. Iškilus neaiškumams dėl vaiko brandumo mokyklai, lygį nustato Pedagoginė psichologinė tarnyba. Mokiniai į Mokyklą-darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą, pasą, sveikatos pažymėjimą (forma Nr.026/a).

Mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Mokyklos-darželio ir mokinio tėvų(globėjų, rūpintojų). Išvykimas iš Mokyklos-darželio įforminamas direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam mokiniui išduodama pažyma. Baigusiam pradinio ugdymo programą – pradinio išsilavinimo pažymėjimas. Kodas – 1001.  Jei prašoma, asmens bylos kopija su visais patvirtintais sveikatos pažymėjimais persiunčiama į mokyklą, kurioje jis tęs mokslą.

Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į Mokyklos-darželio duomenų bazę, formuojama jo asmens byla.

Specialiųjų poreikių mokiniai priimami pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal Pradinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka.

Jei mokinys neturi mokymosi pasiekimų dokumento, mokytojai įvertina mokinio žinias. 

 

Ugdytinių priėmimas į mišrią darželio ir mišrią priešmokyklines grupes.

Tėvai (globėjai) prašymą registruoti į mišrią darželio ir mišrią priešmokyklinę grupę pateikia Kvietinių mokyklos-darželio direktorei. Priimtų vaikų grupių sąrašus sudaro direktorė iki kiekvienų metų birželio 23 dienos. Jei yra laisvų vietų, grupės yra papildomos visus metus.

Vaikas į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupes priimamas, sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos vadovo) ugdymo sutartį, konkrečios ugdymo programos laikotarpiui. Tėvai (globėjai) prieš priimant vaiką į įstaigą, pateikia įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą.

Jei vaikas du mėnesius dėl nepateisinamos priežasties nelanko įstaigoje vykdomos Ikimokyklinio ugdymo programos, jis –  išbraukiamas iš įstaigos vaikų sąrašų.  
Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami 2–5(6) metų vaikai. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

 

APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR UGDYMO PRIEMONĖMIS

Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka:

  • galimų įsigyti vadovėlių sąrašas sudaromas remiantis galiojančių vadovėlių sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro;

  • už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams įsigyti, galima pirkti tik tuos vadovėlius, kurie įtraukti į galimų įsigyti vadovėlių sąrašą.


Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms, galima įsigyti:

  • mokymo priemonių;

  • literatūros;

  • vadovėlių komplektų dalių (knygų mokytojui, chrestomatijų, skaitinių, uždavinynų, žinynų);

  • mokomųjų kompiuterinių priemonių (MKP), įrašytų į galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti MKP sąrašą;

  • specialiųjų mokymo priemonių, įrašytų į rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašą;

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, negalima naudoti pratybų sąsiuviniams pirkti.

Pabaigęs pradinio ugdymo programą ar dėl kokių nors kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.