PRIĖMIMAS

Ugdytinių priėmimas į mišrią lopšelio-darželio ir mišrią priešmokyklines grupes.

Tėvai (globėjai) prašymą registruoti į mišrią lopšelio-darželio ir mišrią priešmokyklinę grupę pateikia Kvietinių lopšelio-darželio direktorei. Priimtų vaikų grupių sąrašus sudaro direktorė iki kiekvienų metų birželio 23 dienos. Jei yra laisvų vietų, grupės yra papildomos visus metus.

Vaikas į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupes priimamas, sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos vadovo) ugdymo sutartį, konkrečios ugdymo programos laikotarpiui. Tėvai (globėjai) prieš priimant vaiką į įstaigą, pateikia įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą.

Jei vaikas du mėnesius dėl nepateisinamos priežasties nelanko įstaigoje vykdomos Ikimokyklinio ugdymo programos, jis –  išbraukiamas iš įstaigos vaikų sąrašų.
Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami 2–5(6) metų vaikai. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms, galima įsigyti:

  • mokymo priemonių;
  • literatūros;
  • vadovėlių komplektų dalių (knygų mokytojui, chrestomatijų, skaitinių, uždavinynų, žinynų);
  • mokomųjų kompiuterinių priemonių (MKP), įrašytų į galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti MKP sąrašą;
  • specialiųjų mokymo priemonių, įrašytų į rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašą;

Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, negalima naudoti pratybų sąsiuviniams pirkti.